-
Kuidas toimub kraavide rajamine, kirjeldage tööetappe, kes teostab töid, kes hüvitab tekkinud lõhkamisest kahju?

1 vastus

-
Käesolev kraavide rajamise projekt on koostatud osana projektist „Keila valla rannikuala külade kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused.“ Kraavide rajamist teostab ettevõte Findesk OÜ (registrikood 10996584). Findesk on kaasanud Voglers Eesti OÜ (registrikood 10069228) teostama lõhketöid paekivi kobestamiseks.
Enne tööde alustamist tehakse Findeski poolt ülevaade ja pildistamine ohutsoonis olevatest ehitistest, hinnatakse ja fikseeritakse nende seisund.
Kraavide rajamine toimub süstemaatiliselt etappide kaupa eelduslikult kuni 50m lõikude kaupa:
1. Kooritakse pinnas kuni paekivini
2. Puuritakse augud lõhkeainete paigaldamiseks.
3. Puuritud aukudesse paigaldatakse lõhkelaeng. Laenguaugud topistatakse ning lõhatav ala kaetakse kaitsemattidega.
4. Laengud initseeritakse kasutades lühiviitega-lõhkamist. Seejuures on lõhkevõrk ühendatud jadamisi, ehk korraga lõhkeb vaid üks laenguauk.
5. Eemaldatakse kaitsematid ning kobestatud paekivi väljatakse. Vajadusel korrigeeritakse kraavi gabariite roksoniga piikamise teel.
5.1 Teostatakse ehitiste ülevaatus ja kui tuvastatakse vigastused, tehakse protokoll, milles fikseeritakse lõhkamisest tekkinud kahju, mille hüvitab ehitaja.
6. Paigaldatakse kanalisatsioonitorud.
7. Kraav täidetakse ja taastatakse sõidutee

Lõhketööd on reguleeritud Lõhkematerjaliseaduse ja selle rakendusaktidega. Lõhketööde teostamiseks on vajalik Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve poolt väljastatav luba. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet hindab ohtlikuma lõhketöö võimalikke tagajärgi, arvestades kahjulike tagajärgede vältimiseks ettenähtud abinõusid, ning annab sellest lähtuvalt loa või keeldub loa andmisest.
...